Co oznacza dyrektywa RoHS i związana z nią dyrektywa UE?

RoHs jest skrótem angielskiej nazwy „Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances” [Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji]. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej RoHS, ograniczenie dotyczy stosowania takich substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jej celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska.

Dyrektywa 2011/65/UE wymienia następujące substancje podlegające regulacji RoHS:

  • Ołów
  • Rtęć
  • Kadm
  • Chrom sześciowartościowy
  • PBB – polibromowane bifenyle (środki zmniejszające palność lub plastyfikatory)
  • PBDE – Polibromowane etery difenylowe (środki zmniejszające palność)

Dyrektywa delegowana (UE) 2015/863 dodała do tej listy cztery plastyfikatory:

  • DEHP – Bis(2-ethylhexyl)phthalate
  • BBP – Butyl benzyl phthalate
  • DBP – Dibutyl phthalate
  • DIBP – Diisobutyl phthalate

Dyrektywa RoHS określa wartości graniczne udziału dziesięciu substancji we wszystkich jednorodnych materiałach urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W związku z tym nie można stosować materiałów, w których znajduje się większa zawartość niż 0,1 procentu wagowego każdej z wymienionych substancji (kadm: 0,01 procenta wagowego).

Co oznacza dyrektywa RoHS dla przyrządów WIKA?

W przypadku produktów elektrycznych i elektronicznych WIKA, zgodność z RoHS jest częścią deklaracji zgodności UE. Uważa się, że jest wchodzi w zakres wymagań przy umieszczaniu oznakowania CE. Co oznacza, że: przyrządy WIKA z oznaczeniem CE spełniają podstawowe wymagania ochrony zgodnie z dyrektywą UE RoHS.

Światowe przepisy dotyczące RoHS

Przepisy odnośnie RoHS obowiązują obecnie na całym świecie. Niektóre przepisy obowiązują w skali kraju, inne są specyficzne dla danego państwa. Na przykład chiński RoHS dotyczy wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych wprowadzanych na rynek w Chinach. Aby zidentyfikować produkty dotknięte problemem, na etykiecie produktu umieszczono etykiety China RoHS (w różnych kolorach). Regulacje pozaeuropejskie odbiegają jednak od unijnych, które jak dotąd mają najostrzejsze zapisy.

Uwaga
Mogą Państwo pobrać Dyrektywę 2011/65/UE oraz Dyrektywę delegowaną (UE) 2015/863 ze strony internetowej UE EUR-Lex. Przegląd przyrządów elektrycznych i elektronicznych firmy WIKA można znaleźć na stronie internetowej WIKA, produkty standardowe dostępne są również w sklepie internetowym firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej