RoHS

RoHS to skrót od “Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment” – “Ograniczenia (stosowania niektórych) niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”.

Pierwotnie skrót RoHS stosowany był w dyrektywie WE 2002/95/WE. Znaczące zmiany – dla większej przejrzystości – doprowadziły do rewizji przepisów UE (UE RoHS) w DYREKTYWIE 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. W przypadku dostaw do Chin obowiązują podobne wymagania w regulacjach GB/T 6572-2011 “Wymagania dotyczące stężeń granicznych dla niektórych substancji objętych ograniczeniami w produktach elektrycznych i elektronicznych”  (chińska dyrektywa RoHS).

Celem obydwu systemów jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez unikanie sześciu substancji – metali ciężkich i bromowanych opóźniaczy spalania/plastyfikatorów. Różnice wynikają z daty i oznakowania produktów.

Rozporządzenie SJ/T11364-2014 “Oznakowanie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobie elektrycznym i elektronicznym” wymaga oznakowania produktów importowanych do Chin i wyprodukowanych po 1 lipca 2016 r.

Dla unijnej dyrektywy RoHS, Artykuł 4(3) “… w odniesieniu do przemysłowych przyrządów do monitorowania i kontroli wprowadzonych do obrotu od  22 lipca 2017 r.” rozszerza znaczenie oznakowania CE oraz zakres deklaracji zgodności UE.

Uwaga
Poniższe linki prowadzą do dyrektywy 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz do rozporządzenia SJ/T11364-2014.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej