Nalepka kalibracyjna

Wiele osób ma problem z odróżnieniem od siebie pojęć „legalizacji” (weryfikacji), „kalibracji”, „wzorcowania”. Kalibracja polega na określeniu odchylenia wartości mierzonej od normy. Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wartością wzorco jednostki miary, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego. Legalizacja (weryfikacja) to proces bardziej złożony, i tylko czasami, w wyjątkowych przypadkach jest wymagana zgodnie z prawem.

Prawo nakłada obowiązek weryfikacji na niektóre przyrządy pomiarowe. Znaczy to, że przyrządy te mogą być używane wyłącznie po dokonaniu weryfikacji przez krajowe uznane laboratorium badawcze (NRTL). Weryfikacja stanowi zatem wymagane przepisami krajowymi badanie przyrządów pomiarowych. To, czy dany przyrząd może być zweryfikowany, zależy od zgodności uzyskanych wyników w badaniu spójności. Następnie przeprowadza się testy metrologiczne, aby sprawdzić, czy dany przyrząd spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych limitów błędów pomiarowych, oraz inne wymagania zdefiniowane w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej. Do tej kategorii zaliczają się wodomierze, wagi handlowe, pompy paliwowe, urządzenia radarowe i przyrządy pomiarowe do gazów wydechowych samochodów. Manometry natomiast muszą być poddane legalizacji tylko wtedy, gdy od ich niezawodności (np. dokładności określonego pomiaru) zależy ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo lub pomiar wymiarów w swobodnym przepływie towarów.

Podsumowanie różnic pomiędzy  legalizacją (weryfikacją) a kalibracją

 

LegalizacjaKalibracja

Weryfikacja ( legalizacja) – tylko jeżeli jest wymagana prawnie (nie ISO9000ff):

  • Określa, czy odchylenia przyrządu mieszczą się w zakresie błędu dopuszczanym przez przepisy prawa
  • Jest oficjalnie uznawana i prawnie wiążąca
  • Certyfikat weryfikacji lub Certyfikat zgodności („weryfikacja wstępna”)

 

Kalibracja DKD – gdy wymagana jest identyfikowalność metrologiczna:

  • Dla każdego punktu kalibracji określane jest odchylenie od normy i stopień niepewności pomiaru, po czym dane te dokumentowane są w certyfikacie kalibracji
  • Rzetelne wyniki pomiarów zgodne z międzynarodowymi normami
  • Certyfikat kalibracji DKD

Uwaga
Akredytowane laboratorium pomiarowe firmy WIKA Polska świadczy usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru ciśnienia w zakresie: -0,1 … + 250 MPa, wystawiamy świadectwa wzorcowania. Nasze laboratorium pomiarowe spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, numer certyfikatu AP 160. W przypadku pytań prosimy o kontakt oferta@wikapolska.pl.

Więcej informacji na temat różnic pomiędzy kalibracją, wzorcowaniem, weryfikacją oraz regulacją podano w poniższym filmie:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej