Przewody sonda poziomu

Większość osób do pomiaru poziomu płynu w łatwy i wiarygodny sposób stosuje hydrostatyczny pomiar ciśnienia, np. z użyciem zanurzalnych przetworników ciśnienia lub tak zwanych sond poziomu. Zastosowanie to powoduje maksymalne narażenie przyrządu na działanie otaczającego medium, zwykle wody, czyli na działanie „wilgoci”.

WIKA_submersible-pressure-transmitter_ventilation-tube

Rurka wentylacyjna

Narażenie nie jest ograniczone do zanurzonych części obudowy czujnika ciśnienia, lecz także dotyczy całej zanurzonej części kabla. Ponadto, powierzchnia zewnętrzna zanurzonej części sondy poziomu, kabel, a w szczególności koniec kabla, często są narażone na działanie wilgoci w wyniku rozprysków wody, deszczu lub kondensacji. Występuje to nie tylko podczas pracy, ale również (nawet częściej) podczas instalacji i odbioru technicznego, lub gdy jest konieczna konserwacja czy też modernizacja. Niezależnie od tego, czy przetworniki stosowane są w oczyszczalniach ścieków czy w monitorowaniu zbiornika, przy niewystarczających środkach ochrony nastąpić może wczesne wnikanie wilgoci do końcówek kabla zanurzonego przetwornika ciśnienia, co jest nieodwracalne. W większości przypadków prowadzi to do przedwczesnego zużycia przyrządu. Wnikanie wilgoci do wejścia kabla i dalej do elektroniki sondy poziomu musi być wyeliminowane przez działania prewencyjne użytkownika. Przy pomiarze poziomu z najwyższą dokładnością musi być uwzględniana kompensacja zmiennego ciśnienia otoczenia powyżej ciekłego medium, które także „opiera się” na cieczy, w stosunku do ciśnienia hydrostatycznego działającego na czujnik ciśnienia (patrz artykuł: Hydrostatyczny pomiar poziomu). Wynika z tego więc, że jeżeli nie są zapewnione odpowiednie środki ochronne, występuje stałe zagrożenie awarią spowodowaną przez wilgoć po jej wniknięciu (przez rurkę wentylacyjną oraz kabel). W celu kompensacji ciśnienia otoczenia „naciskającego” na medium, rurka wentylacyjna prowadzona jest z elementu czujnika w sondzie poziomu, poprzez kabel i wyprowadzana z sondy poziomu na końcu kabla. W wyniku zjawiska kapilarnego w rurce wentylacyjnej stosowanej do kompensacji ciśnienia otoczenia, wilgoć może być przenoszona z otoczenia do czujnika. Do rurki wnika więc nie tylko powietrze, ale także wilgoć i może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia czujnika wewnątrz sondy i otaczającej elektroniki. W takiej sytuacji powstają błędy pomiaru a w najgorszym przypadku może nawet dojść do uszkodzenia sondy poziomu. Przedwczesnemu zniszczeniu sprzętu można zapobiec przez pełne zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci z rurki wentylacyjnej. Dodatkową ochroną przed wnikaniem wilgoci przez rurkę wentylacyjną jest umieszczony na końcu rurki wentylacyjnej filtr, przepuszczalny dla powietrza i nieprzepuszczalny dla wody.        

WIKA_submersible-pressure-transmitter-bare-wirese

Nieosłonięte przewody

Nie można też ignorować przenoszenia wilgoci przez posiadające niewielkie zabezpieczenia części wewnętrzne kabla, np. wzdłuż przewodów do przetwornika ciśnienia. Jako wiodący producent, firma WIKA stosuje odpowiednie konstrukcje w największym możliwym stopniu zapobiegające przenoszeniu płynu do elektroniki zanurzalnego przetwornika ciśnienia. Ze względu na występowanie dyfuzji molekularnej i zjawiska kapilarnego nie można nigdy osiągnąć 100-procentowej ochrony przez cały okres użytkowania przetwornika ciśnienia. Dlatego zalecane jest umieszczanie końcówek kabla w wodoszczelnej skrzynce połączeniowej o odpowiednim stopniu ochrony IP (np. IP65) dopasowanej do lokalizacji instalacji.

Jeżeli skrzynka połączeniowa jest narażona na działanie warunków atmosferycznych i zmiennej temperatury, zaleca się także uwzględnienie kontrolowanego wyrównania ciśnienia w celu zapobiegania tworzeniu się kondensacji lub efektowi „pocenia” i „pompowania”. Aby spełnić powyższe wymagania techniczne można zamówić do przetwornika skrzynkę połączeniową z wbudowaną membraną przepuszczającą powietrze lecz nie przepuszczającą wody.        

Wilgoć może wnikać nie tylko poprzez odsłonięty koniec kabla, lecz także przez uszkodzenia mechaniczne osłonki kabla lub jako wynik dyfuzji płynu przy nieprawidłowej oporności chemicznej materiału kabla.

Ten typ usterek został szczegółowo opisany w artykule „Kryteria doboru metody ochrony przed awarią zanurzanych przetworników ciśnienia lub sond poziomu spowodowaną działaniem wilgoci”.

Firma WIKA oferuje kompleksowe rozwiązania do pomiaru poziomu poprzez pomiar ciśnienia hydrostatycznego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w doborze zanurzalnego przetwornika ciśnienia, prosimy o wykorzystanie formularza kontaktowego.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej