Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Bardzo nam miło, że interesują się Państwo naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niniejszą polityką prywatności informujemy Państwa w szczegółowy sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez spółkę WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej: WIKA Polska lub Spółka) w związku z korzystaniem ze stron:

oraz przysługujących Państwu prawach. 

Dane osobowe są informacjami, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Zalicza się do nich np. nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres mailowy, a także adres IP.

Informacjami anonimowymi są natomiast dane, których nie można powiązać osobowo z użytkownikiem.

 

Administrator danych  oraz inspektor ochrony danych

Adres administratora danych:

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek, Polska

Dane kontaktowe administratora danych:

www.wikapolska.pl
Tel.: +48 54 23 01 100
Faks: +48 54 23 01 101
info@wikapolska.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:

ochrona.danych@wika.com
lub pocztą tradycyjną na adres podany powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez WIKA Polska w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności stron: www.wikapolska.pl, blog.wikapolska.pl lub https://pl.customers.wika.com/customer/account/login/ przysługują Państwu określone prawa, wskazane w art. 15 – 22 RODO. Obejmują one:

 • prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych  – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych – w określonych przypadkach (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych  – w określonych przypadkach (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych – w określonych przypadkach (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes WIKA Polska (art. 21 RODO);
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to przysługuje w odniesieniu do tych sytuacji, w których przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody.

  Aby wykonać te prawa, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez WIKA Polska:

Imię i Nazwisko: 

Magdalena Korga

Adres mailowy:

ochrona.danych@wika.com

Adres pocztowy:

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek

Do tej osoby należy zwrócić się również w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych przez nasze przedsiębiorstwo.

Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (w Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeśli są Państwo już klientem, dostawcą lub pracownikiem albo byłym pracownikiem WIKA Polska, mogą Państwo zwrócić się też do znanej Państwu osoby do kontaktu. (np. wówczas, gdy chcą Państwo poinformować nas o zmianie swoich danych kontaktowych).

 

Prawa do wniesienia sprzeciwu

W związku z prawem do wniesienia sprzeciwu prosimy pamiętać o następujących aspektach: Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania (w tym profilowania). Nie muszą Państwo podawać żadnej przyczyny sprzeciwu.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu. Wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne i nie wymaga określonej formy, informację można wysłać na poniższy adres: info@wikapolska.pl.

W przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy to także profilowania, jeśli odbywa się na tej podstawie), mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec i przetwarzania swoich danych – z przyczyn dotyczących Państwa szczególnej sytuacji.

Wówczas nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych przestrzegane są regulacje prawne zawarte w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych określone są przede wszystkim w art. 6 RODO.

Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • odpowiadania na Państwa zapytania/prośby/uwagi/komentarze (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • spełnienia ustawowych zobowiązań (na podstawie przepisów prawa – 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji umów ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oferowania towarów i usług oraz wzmocnienia relacji z klientami, w tym oferowanie newslettera oraz subskrypcji nowości (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ulepszania naszych stron internetowych (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z korzystaniem z Wika Customer Portal Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • realizacji umowy – w przypadku stron umowy o korzystaniu z Wika Customer Portal ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu umożliwienia korzystania z Wika Customer Portal jego użytkownikom, (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie Państwa zgody, np. dane opcjonalne podane dobrowolnie w formularzach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Przekazywanie danych stronom trzecim

Państwa dane przekazujemy stronom trzecim tylko w sposób zgodny z przepisami RODO oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 Odbiorca danych / kategorie odbiorców

Dbamy o to, by dostęp do Państwa danych osobowych miały tylko te osoby, którym dostęp ten jest niezbędny w celu wykonania obowiązków służbowych lub usług zleconych przez WIKA Polska.

Dostęp do Państwa danych osobowych mają upoważnieni pracownicy WIKA Polska, Państwa dane osobowe są przekazywane także do innych Spółek z grupy kapitałowej WIKA. Przekazujemy także Państwa dane do zewnętrznych usługodawców, z którymi łączą nas relacje biznesowe –  w takich sytuacjach dokładamy starań, aby przestrzegane były właściwe przepisy dotyczące ochrony danych i wynikające z nich zobowiązania. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów, WIKA Polska zawarła odpowiednie porozumienia dotyczące ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane także podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą sprzedawane.

 

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich/ zamiar przekazania danych do państw trzecich

Dane osobowe z reguły nie są przekazywane do państw trzecich (państw, które nie należą do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Używane przez nas zewnętrzne nośniki danych znajdują się na terenie Unii Europejskiej. Jeśli w danym przypadku dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego, zostanie to za każdym razem wyraźnie podane. W ramach tego spełnione są wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, przede wszystkim zostaje z danym partnerem handlowym podpisana standardowa umowa wynikająca z prawa unijnego.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak długo jest to konieczne w związku z danym celem przetwarzania. Proszę pamiętać o tym, że liczne ustawowe okresy przechowywania wymagają, aby dane były nadal (koniecznie) przechowywane. W szczególności dotyczy to obowiązku przechowywania danych wynikającego z prawa handlowego lub prawa podatkowego (np. kodeks handlowy, ordynacja podatkowa itd.). Jeśli nie istnieją inne obowiązki dotyczące przechowywania danych, dane te są usuwane po realizacji danego celu.

Dane możemy ponadto przechowywać wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub doszło do sporów prawnych i w ramach ustawowych terminów przedawnienia roszczeń korzystamy ze środków dowodowych, przy czym terminy te mogą wynosić do 30 lat; standardowy okres przedawnienia roszczeń wynosi trzy lata.

 

Bezpieczne przekazywanie danych

Aby przechowywane w naszej firmie dane były możliwie najlepiej zabezpieczone przed przypadkową bądź zamierzoną ingerencją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób trzecich, wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy zabezpieczenia są na bieżąco sprawdzane we współpracy ze specjalistami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych, w której uczestniczy nasza strona internetowa, odbywa się w sposób zaszyfrowany. Nasza strona internetowa wykorzystuje protokół komunikacyjny HTTPS oraz aktualne protokoły szyfrowania. W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić aktualnie stosowane metody szyfrowania, klikając na symbol kłódki w pasku adresowym w przeglądarce. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania innych sposobów komunikacji (np. poczta).

 

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

Rodzaj i zakres przetwarzanych przez nas danych zależy od tego, z jakich funkcjonalności strony internetowej WIKA Polska będziecie Państwo korzystać np.: zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, zapisy na newsletter, skomentowanie wpisów na blogu Spółki, korzystanie z narzędzia LiveChat, korzystanie z formularza Twoje uwagi, korzystanie z Wika Customer Portal, korzystanie z formularza zwrotu towaru.

Niektóre dane są przez nas wymagane, aby osiągnąć zakładane cele przetwarzania, pozostałe dane są opcjonalne, co oznacza dobrowolność ich podania (pola w formularzach zostały odpowiednio oznakowane).

 

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego na stronie www.wikapolska.pl przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko,
 • Firma, dział,
 • Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • Telefon, faks,
 • Adres mailowy,
 • Treść wiadomości.

 

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego na stronie blog.wikapolska.pl przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwa,
 • Firma,
 • Adres mailowy,
 • Treść wiadomości.

 

W związku z zapisem na newsletter na stronie www.wikapolska.pl przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko i imię,
 • Adres mailowy,
 • Forma zwracania się do użytkownika,
 • Kraj,
 • Język.

 

W związku z zapisem na Subskrypcję nowości na stronie blog.wikapolska.pl przetwarzamy następujące dane:

 • Adres mailowy,
 • Kategorie informacji, których subskrypcja ma dotyczyć.

 

 W związku z komentowaniem wpisów na blogu na stronie blog.wikapolska.pl poprzez formularz Pozostaw wiadomość przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwa,
 • Adres mailowy,
 • Treść komentarza.

 

W związku z korzystaniem z narzędzia LiveChat na stronie wikapolska.pl przetwarzamy następujące dane:

 • Imię,
 • Adres mailowy,
 • Temat,
 • Treść wiadomości.

 

W związku z korzystaniem z formularza Twoje uwagi na stronie www.wikapolska.pl przetwarzamy następujące dane:

 • Adres mailowy,
 • Temat,
 • Treść wiadomości.

 

W związku z korzystaniem z formularza Kontakt w zakładce E-Business na stronie www.wikapolska.pl przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Firma,
 • Kraj,
 • Kod pocztowy,
 • Obszary zainteresowania,
 • Treść pytania.

 

W związku z korzystaniem z Wika Customer Portal na stronie https://pl.customers.wika.com/customer/account/login/  przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko i imię,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Stanowisko,
 • Nazwa i numer klienta,
 • Dane logowania.

 

W związku ze zgłoszeniem zwrotu towaru (reklamacją) na stronie https://productreturn.customers.wika.com/  przetwarzamy następujące dane:

 • Numery identyfikacyjne dotyczące klienta/zamówienia/towaru,
 • Numer referencyjny reklamacji (o ile został wskazany),
 • Powód reklamacji,
 • Adres e-mail,
 • Informacje zawarte w załącznikach.

Proszę pamiętać o tym, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Spółki i jej różnych funkcjonalności mogą być podane także poza niniejszym dokumentem, w innych miejscach na stronie internetowej (np. pod formularzami).

 

W związku z odsłoną stron internetowych www.wikapolska.pl,  blog.wikapolska.pl oraz https://pl.customers.wika.com/customer/account/login/ także zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych;
 • Dane dotyczące strony internetowej, z której zostali Państwo przekierowani na stronę naszego serwisu;
 • Użyta przeglądarka i system operacyjny;
 • Adres IP przyporządkowany przez Państwa dostawcę usług internetowych (w formie zanonimizowanej);
 • Zażądane pliki, pojemność pobranych danych, pobrane i wysłane pliki;
 • Dane dotyczące stron internetowych, które otwierają Państwo za pośrednictwem strony naszego serwisu, łącznie z datą i godziną.

 

Pliki cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO / art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku zgody)

Strony naszego serwisu wykorzystują w kilku miejscach tzw. pliki cookies (pol. ciasteczka), które służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę (na dysku twardym).

Dzięki nim możemy przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Treści wyświetlane na stronach naszych serwisów możemy w ten sposób dostosować do preferencji ich użytkowników. Pliki cookies dają ponadto możliwość zmierzenia skuteczności danej treści i uzależnienia jej pozycjonowania od tematycznych zainteresowań użytkownika.

Większość używanych przez nas ciasteczek są to tzw. „cookies sesyjne”, które są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Natomiast „cookies stałe” są automatycznie usuwane przez komputer po upływie odpowiedniego czasu lub mogą być usunięte przez użytkownika przed upływem tego okresu.

Większość przeglądarek sieciowych akceptuje ciasteczka automatycznie. Jeśli nie życzą sobie Państwo wysyłania plików cookies, istnieje z reguły możliwość zmiany ustawień przeglądarki.

Plików cookies używamy po to, aby uczynić naszą ofertę jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Używamy ich także dlatego, że pozwalają nam przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze stron naszego serwisu. W ten sposób możemy dostosować treści odpowiednio do preferencji użytkowników. Pliki cookies dają ponadto możliwość zmierzenia skuteczności danej treści i uzależnienia jej pozycjonowania od tematycznych zainteresowań użytkownika.

Pliki cookies zapisywane są na komputerze użytkownika i przekazywane na stronę naszego serwisu. Państwo jako użytkownik mają zatem pełną kontrolę nad ich przetwarzaniem. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć obsługę cookies. W każdej chwili istnieje ponadto możliwość usunięcia już zapisanych ciasteczek za pośrednictwem przeglądarki lub innych programów. Taką funkcję posiadają wszystkie popularne przeglądarki internetowe.

Proszę pamiętać: efektem wyłączenia obsługi cookies może być brak możliwości pełnego korzystania z funkcji naszej strony internetowej.

 

Profile użytkowników / metody śledzenia w sieci

Aby poprawić komfort korzystania ze strony naszego serwisu internetowego, używamy szereg narzędzi analitycznych. Stosujemy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poszczególne narzędzia opisane są poniżej.

 

Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy strony stworzoną przez Google LLC., Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i pozwalają na analizę jego korzystania ze strony. Wykorzystujemy

Google Analytics na wybranych stronach internetowych: blogu WIKA oraz sklepie internetowym WIKA. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o korzystaniu z tej strony internetowej są przekazywane na serwer przez Google w USA i tam przechowywane.

Jeżeli na stronie zostanie uruchomiona anonimizacja IP, adres IP użytkownika będzie usuwany z wysyłanych informacji na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP będzie w całości najpierw przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam usuwany z informacji.

Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej w celu stworzenia na ich podstawie raportu na temat ruchu na stronie dla jej operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie oraz korzystaniem z Internetu. Google w żadnym wypadku nie będzie kojarzył adresu IP danego użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Po pewnym czasie sesje i kampanie skończą się. Domyślnie sesje kończą się po 30 minutach braku aktywności użytkownika, natomiast kampanie po 6 miesiącach. Dane osobowe użytkowników są kasowane lub anonimizowane po upływie 14 miesięcy. Więcej informacji odnośnie regulaminu i prywatności można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/en.html oraz https://policies.google.com/?hl=en.

Można odmówić instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, jednakże podkreślamy, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą mogły być wtedy w pełni wykorzystywane. Można również zapobiec zbieraniu danych na temat wykorzystania strony wytworzonych przez cookies oraz ich przetwarzaniu przez Google poprzez pobranie i instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. Jako alternatywa do korzystania z wtyczek w przeglądarce lub z przeglądarki na telefonie komórkowym, wystarczy kliknąć poniższy link, aby zapobiec wykrywaniu w przyszłości przez Google Analytics na tej stronie internetowej:

Wyłącz Google Analytics (sklep internetowy WIKA)Wyłącz Google Analytics (blog WIKA)

W tym celu na twoim urządzeniu przechowywany jest plik cookie opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć w link. Informujemy, że na tej stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (maskowanie adresów IP). Wykorzystujemy również Google Analytics w celu analizy danych zebranych z AdWords (patrz także Google AdWords) oraz poprzez funkcje reklamowe Google, wyłącznie w celach statystycznych. Zawsze istnieje możliwość wyłączenia tych ustawień za pomocą Menedżera preferencji reklam https://www.google.com/settings/ads lub https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en.

Google przetwarza również informacje osobowe w Stanach Zjednoczonych i podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Google AdWords Remarketing i śledzenie konwersji (Conversion Tracking)

Niniejsza strona wykorzystuje opcje Google AdWords Remarketing w celu reklamowania strony w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą usługi jest Google. W tym celu Google ustawia plik cookie w przeglądarce na urządzeniu użytkownika, co automatycznie umożliwia generowanie reklam na podstawie zainteresowań, korzystając z pseudonimowego cookie ID oraz historii odwiedzanych stron.

Przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie marketingu naszej strony internetowej zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, natomiast użytkownik może w dowolnej chwili skorzystać z przysługujących mu praw. Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie możliwe wyłącznie po udzieleniu zgody na powiązanie historii przeglądania internetu i aplikacji z kontem Google oraz na korzystanie informacji znajdujących się na koncie Google w celu spersonalizowania wyświetlanych reklam.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy online Google AdWords oraz śledzenie konwersji Google jako część Google AdWords. Korzystamy z usług Google AdWords w celu przyciągnięcia uwagi do naszej oferty na zewnętrznych stronach internetowych za pomocą reklamy (Google AdWords). Dane uzyskane z kampanii reklamowych pozwalają nam określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy, które interesują użytkownika, a tym samym uatrakcyjnić przeglądanie naszej strony.

Plik cookie śledzenia konwersji jest uruchamiany po kliknięciu na słowo objęte reklamą Google AdWords. Zazwyczaj tracą one ważność po upływie 90 dni i nie są one używane w celu identyfikacji tożsamości. Jeżeli użytkownik klika w linki znajdujące się na tej stronie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu nie można wyśledzić tych plików przez strony internetowe reklamodawców AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy korzystają z tej funkcji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę i zostali przekierowani na stronę objętą śledzeniem konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji pozwalających na ich identyfikację.

Można na stałe wyłączyć ustawienia cookies dla preferencji reklam, klikając w poniższy link: https://adssettings.google.com

Można również wejść na stronę www.aboutads.info, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach cookies i wprowadzaniu zmian. Można skonfigurować przeglądarkę tak, żeby otrzymywać informacje o ustawieniach cookies oraz decydować indywidualnie o ich zaakceptowaniu lub wyłączyć zapisywanie cookie w określonych przypadkach lub całkowicie. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Google LLC przekazuje informacje osobowe do Stanów Zjednoczonych (jeżeli dotyczy). Google podlega jednak też Tarczy Prywatności UE-USA, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Więcej informacji odnośnie reklam oraz Google i polityki prywatności można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Webtrends

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Webtrends firmy Webtrends Inc., 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland OR 97204, USA. Webtrends używa tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają Państwu korzystanie ze strony internetowej. Informacje generowane przez te pliki dotyczące sposobu korzystania z niej są zwykle przekazywane na serwer Webtrends w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Webtrends wykorzystuje te informacje na zlecenie administratora danej witryny, aby przeanalizować sposób korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzić statystyki sieciowe oraz aby świadczyć na rzecz administratora strony inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę za pomocą narzędzia Webtrends nie jest łączony z innym danymi.

Mogą Państwo wyłączyć obsługę ciasteczek, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że w takiej sytuacji nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez daną stronę internetową.

 

LiveChat

Narzędzie LiveChat umożliwia prowadzenie rozmów z naszymi pracownikami za pośrednictwem naszej witryny. W ramach korzystania z niego oprócz danych pozyskiwanych za pomocą formularza LiveChat gromadzone i przechowywane są następujące dane osobowe: 

 • Adres IP,
 • Data i godzina poszczególnych wpisów na czacie,
 • Przebieg samego czatu.

Inne dane nie są zapisywane. Dane te są potrzebne do kontaktowania się i umożliwienia nam wysłania Państwu odpowiedzi.

Dane są następnie przechowywane do momentu, gdy użytkownik skorzysta z przysługujących mu praw lub gdy dane nie będą już wymagane do określonego celu i nie ma obowiązku ich przechowywania lub upłyną terminy przedawnienia roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz (i Państwa) uzasadniony interes prawny, tj. udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, zgodnie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub Państwa zgoda (dane podawane opcjonalnie).

LiveChat przetwarza dane także w państwach trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wprowadziliśmy odpowiednie gwarancje poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych osobowych w UE (art. 46  ust. 2 lit. c i d RODO).

 

Newsletter

W każdej chwili można w łatwy sposób wypisać się z newslettera WIKA. W tym celu należy przejść na stronę Subskrybuj / Zrezygnuj z subskrypcji i wprowadzić poprzednio podany adres e-mail w części „Zrezygnuj z subskrypcji ” na dole strony. Po kliknięciu przycisku „Zrezygnuj z subskrypcji ” Twoje dane zostaną natychmiast usunięte z naszej bazy, a newsletter nie będzie już przesyłany. Istnieje również możliwość wypisania się z newslettera za pomocą klawisza znajdującego się nad stopką w mailu.

Wysłane newslettery analizowane są przez nas po kątem zachowania sieciowego użytkowników.

W ramach tych działań gromadzimy następujące dane:

 • Liczba odbiorców,
 • Skuteczne wysłanie wiadomości,
 • Wiadomości mailowe niemożliwe do dostarczenia (zwrotki miękkie/twarde),
 • Otwarcia wiadomości,
 • Współczynnik otwarć,
 • Współczynnik kliknięć do otwarć (CTOR),
 • Całkowita liczba wszystkich kliknięć,
 • Współczynnik klikalności (CTR),
 • Wypisanie się z newslettera,
 • Brak reakcji.

Analiza danych użytkownika przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie zamaskowanych adresów IP, czyli bez odniesienia do konkretnej osoby.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych www.wikapolska.pl, blog.wikapolska.pl oraz https://pl.customers.wika.com/customer/account/login/ nie są wobec Państwa podejmowane zautomatyzowane decyzje (tj. decyzje bez udziału człowieka), które wywoływałyby wobec Państwa istotne skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

 

Linki innych usługodawców

Nasza strona internetowa zawiera – wyraźnie widoczne – linki prowadzące do witryn innych przedsiębiorstw. Nie mamy żadnego wpływu na treści ewentualnych linków prowadzących do innych firm. W związku z tym nie możemy przejąć gwarancji ani odpowiedzialności za nie. Za treści publikowane na tych stronach odpowiedzialny jest wyłącznie dostawca bądź administrator witryny.

Podlinkowane strony zostały w momencie podlinkowania sprawdzone pod kątem ewentualnego oraz rzeczywistego naruszenia przepisów prawa. W momencie podlinkowania nie zostały stwierdzone żadne treści niezgodne z prawem. Bez konkretnych przesłanek dotyczących naruszenia prawa nie ma jednak możliwości prowadzenia stałej kontroli treści. W przypadku stwierdzonego naruszenia prawa tego rodzaju linki zostaną natychmiast usunięte.

 

Wtyczki społecznościowe

Na stronach naszych serwisów wykorzystywane są następujące wtyczki społecznościowe: przyciski Facebook, Google+, Twitter, Xing oraz LinkedIn.

Wtyczki te mogą gromadzić dane osobowe użytkownika danej strony internetowej. Z tego względu stosujemy metodę podwójnego kliknięcia. Powyższe przyciski są nieaktywne przy zwykłej odsłonie strony. Można to rozpoznać po ich szarym kolorze. W takim przypadku nie są gromadzone żadne dane osobowe. Do gromadzenia dochodzi dopiero po aktywacji przycisku. W takiej sytuacji użytkownik zostanie bezpośrednio przekierowany do danej strony. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wtyczek społecznościowych podane są poniżej:

 

Użycie wtyczki społecznościowej „Facebook”

Nasza witryna wykorzystuje wtyczkę społecznościową portalu społecznościowego facebook.com zarządzanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczka oznakowana jest logo Facebooka oraz dopiskiem „Facebook Social Plugin”.

Jeśli otworzą Państwo stronę naszego serwisu internetowego, która zawiera tego rodzaju wtyczkę, przy aktywnym przycisku Państwa przeglądarka może stworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki przekazana zostaje przez Facebooka bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie przez nią na stronę internetową.

Dwa kliknięcia to lepsza ochrona danych. Przycisk aktywowany jest podwójnym kliknięciem, a przeglądarka tworzy opisane wyżej połączenie z serwerami Facebooka.Pierwsze kliknięcie przycisku oznacza zatem, że wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych do Facebooka.

Poprzez aktywację wtyczki portal Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa określonej strony naszego serwisu internetowego. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie portalu, Facebook może od tej chwili przyporządkować wizytę strony do Państwa konta, nawet jeśli nie kliknęli Państwo po raz drugi na przycisk Facebooka. Jeśli dojdzie do interakcji poprzez wtyczkę, np. poprzez ponowne kliknięcie przycisku „Lubię to” lub napisanie postu, przeglądarka przekaże tę informację bezpośrednio do Facebooka, gdzie zostaje zapisana.

Nawet jeśli nie mają Państwo konta na Facebooku, portal może gromadzić dane dotyczące Państwa, np. adres IP. O celu i zakresie gromadzenia danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i korzystaniu z danych przez Facebook oraz przysługującym Państwu w tym zakresie prawie i możliwych ustawieniach służących ochronie Państwa sfery prywatnej mogą się Państwo dowiedzieć w Polityce prywatności Facebook.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook gromadził dane dotyczące Państwa na podstawie wizyty naszej strony, muszą się Państwo wylogować z konta przed wywołaniem naszej strony. Dodatkowo mogą Państwo zainstalować poprzez Add-ons odpowiednie wtyczki blokujące do przeglądarki.

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z portalu Twitter

Na naszej stronie znajdą Państwo funkcje serwisu Twitter. Twitter zarządzany jest przez Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900. San Francisco, CA 94103. Korzystanie z Twittera oraz funkcji „Podaj dalej” powoduje połączenie odwiedzanych przez Państwa stron z Państwa kontem na Twitterze i przekazanie tych informacji innym użytkownikom. Równocześnie przekazywane są dane do Twittera.

Dwa kliknięcia to lepsza ochrona danych. Przycisk aktywowany jest podwójnym kliknięciem, a przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Jedno kliknięcie przycisku oznacza zatem, że wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych do Twittera.

Poprzez aktywację wtyczki portal Twitter otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa określonej strony naszego serwisu internetowego. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie portalu, Twitter może ewentualnie od tej chwili przyporządkować wizytę strony do Państwa konta, nawet jeśli nie kliknęli Państwo po raz drugi na przycisk Twittera. Jeśli dojdzie do interakcji poprzez wtyczkę, np. poprzez wysłanie tweeta, przeglądarka przekaże tę informację bezpośrednio do Twittera, gdzie zostaje zapisana.

Informujemy, że jako dostawca serwisu internetowego nie otrzymujemy informacji od Twittera na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Twitter na stronie http://twitter.com/privacy.

 

Polityka prywatności Xing-Share

Nasz serwis internetowy wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego Xing zarządzanego przez XING SE, z siedzibą przy Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy („XING“).

Pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem wtyczki XING Share.

Na tej stronie wykorzystywana jest wtyczka „XING Share”. W przypadku wywołania tej witryny przeglądarka tworzy krótkotrwałe połączenie z serwerami XING SE („XING”), które realizują funkcje przycisku „XING Share” (w szczególności obliczenie/wyświetlenie licznika). XING nie zapisuje żadnych Państwa danych osobowych po wywołaniu tej witryny. W szczególności nie zapisuje adresów IP. W połączeniu z wtyczką „XING Share” nie przeprowadzana jest także analiza Państwa aktywności na podstawie plików cookies. Aktualne informacje dotyczące ochrony danych i związanych z wtyczką „XING Share” oraz dodatkowe dane znajdą Państwo na poniższej stronie:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Dwa kliknięcia to lepsza ochrona danych. Przycisk aktywowany jest podwójnym kliknięciem, a przeglądarka tworzy opisane wyżej połączenie z serwerami XING.Pierwsze kliknięcie przycisku oznacza zatem, że wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych do XING.

Poprzez aktywację wtyczki XING otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa określonej strony naszego serwisu internetowego. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie portalu, XING może od tej chwili przyporządkować wizytę strony do Państwa konta, nawet jeśli nie kliknęli Państwo po raz drugi na przycisk XING. Jeśli dojdzie do interakcji poprzez wtyczkę, np. poprzez ponowne kliknięcie przycisku „XING Share“ lub napisanie postu, przeglądarka przekaże tę informację bezpośrednio do XING, gdzie zostaje zapisana.

O celu i zakresie gromadzenia danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i korzystaniu z danych przez XING oraz przysługującym Państwu w tym zakresie prawie i możliwych ustawieniach służących ochronie Państwa sfery prywatnej mogą się Państwo dowiedzieć w Polityce prywatności „XING Share“.

Jeśli mają Państwo konto na portalu XING i nie życzą sobie, aby XING gromadził dane dotyczące Państwa na podstawie wizyty naszej strony i połączył je z danymi zapisanymi na koncie XING, muszą się Państwo wylogować z konta przed wywołaniem naszej strony.

 

Polityka prywatności LinkedIn

Nasz serwis internetowy wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego LinkedIn zarządzanego przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej “LinkedIn”). Wtyczkę LinkedIn można rozpoznać po logo portalu oraz klawiszu „Poleć”.

Jeśli użytkownik kliknie w przynależny przycisk, przeglądarka połączy się z serwerem LinkedIn. Serwis LinkedIn zostanie w ten sposób poinformowany o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresu IP. Jeśli są Państwo zalogowani do serwisu i klikną na przycisk „Poleć”, mają Państwo możliwość podlinkowania treści naszych stron na Państwa profilu LinkedIn. W ten sposób umożliwią Państwo LinkedIn przyporządkowanie Państwa wizyty na naszej stronie do Państwa konta. Pragniemy poinformować Państwa o tym, że nie otrzymujemy informacji od LinkedIn na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania.

Więcej informacji dotyczących gromadzenia danych oraz Państwa prawnych możliwości i opcji związanych z ustawieniami znajdą Państwo na stronie LinkedIn: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Dwa kliknięcia to lepsza ochrona danych. Przycisk aktywowany jest podwójnym kliknięciem, a przeglądarka tworzy opisane wyżej połączenie z serwerami LinkedIn.Pierwsze kliknięcie przycisku oznacza zatem, że wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych do LinkedIn.

Poprzez aktywację wtyczkiLinkedIn otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa określonej strony naszego serwisu internetowego. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie portalu,LinkedIn może od tej chwili przyporządkować wizytę strony do Państwa konta, nawet jeśli nie kliknęli Państwo po raz drugi na przyciskLinkedIn. Jeśli dojdzie do interakcji poprzez wtyczkę, np. poprzez ponowne kliknięcie przycisku „LinkedIn“ lub napisanie postu, przeglądarka przekaże tę informację bezpośrednio doLinkedIn, gdzie zostaje zapisana.

O celu i zakresie gromadzenia danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i korzystaniu z danych przez LinkedIn oraz przysługującym Państwu w tym zakresie prawie i możliwych ustawieniach służących ochronie Państwa sfery prywatnej mogą się Państwo dowiedzieć w Polityce prywatności wtyczki LinkedIn: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

Jeśli mają Państwo konto na portalu LinkedIn i nie życzą sobie, aby LinkedIn gromadził dane dotyczące Państwa na podstawie wizyty naszej strony i połączył je z danymi zapisanymi na koncie LinkedIn, muszą się Państwo wylogować z konta przed wywołaniem naszej strony.

 

LinkedIn – Insight tag

Ta strona korzysta z technologii analizy i śledzenia konwersji firmy LinkedIn Inc. (“LinkedIn”) z siedzibą pod adresem LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Niniejsza technologia umożliwia nam dostosowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkownika.

Marketing zorientowany na klienta leży w naszym uzasadnionym interesie, a podstawę prawną dla naszych działań stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto otrzymujemy od LinkedIn zagregowane i anonimowe raporty na temat aktywności reklamowej i aktywności użytkowników na naszej stronie. LinkedIn może jednak powiązać aktywność użytkownika naszej strony z jego kontem LinkedIn.

Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres informacji gromadzonych przez LinkedIn. Nie znamy też treści danych przesyłanych do LinkedIn. Więcej informacji o polityce prywatności LinkedIn można znaleźć na stronie internetowej:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Użytkownik może nie zgodzić się na analizowanie swojej aktywności w sieci przez LinkedIn i wyświetlanie reklam dostosowanych do swoich zainteresowań (“opt-out”); w tym celu musi kliknąć na “Decline on LinkedIn” (jeśli posiada konto LinkedIn) lub “Decline” (jeśli takowego konta nie posiada) na stronie internetowej

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Wika Customer Portal

Wika Customer Portal jest usługą przeznaczoną dla naszych klientów; przede wszystkim dla naszych firmowych klientów, z którymi podpisujemy umowę o korzystaniu z Wika Customer Portal. Klienci firmowi ustalają na własną odpowiedzialność, którzy z ich pracowników mogą korzystać z portalu. W Wika Customer Portal znajduje się konfigurator. Analizujemy aktywność klientów dotyczącą tego konfiguratora. Analiza przeprowadzana jest na poziomie klienta oraz danego pracownika klienta, który korzysta z Wika Customer Portal.

W Wika Customer Portal nie używa się żadnych wtyczek społecznościowych ani narzędzia LiveChat. Adres IP nie podlega anonimizacji. Zapisane hasło zostaje zaszyfrowane na podstawie algorytmu haszującego.

 

Rejestracja w Wika Customer Portal

Konto użytkownika zakładane jest po zawarciu umowy o korzystaniu z Wika Customer Portal. Klient może podać użytkowników, dla których WIKA założy konta. Administrator klienta może ponadto utworzyć kolejne konta użytkownika.

 

Microsoft Azure

Ze względów transparentności pragniemy zwrócić Państwu uwagę na to, że Wika Customer Portal prowadzimy przy użyciu platformy chmurowej Microsoft Azure. Zgromadzone dane, które Państwa dotyczą, przechowywane są na serwerach Microsoft Azure na terenie Unii Europejskiej, zatem i tutaj zapewniona jest ochrona danych na odpowiednim poziomie. W celu ochrony Państwa danych oraz praw osobistych zawarliśmy z firmą Microsoft Azure wymagane prawem umowy.

 

Aktualizacja: 05.10.2023