oznaczenie_ATEX_przetwornik_cisniena1

Jeżeli czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia i inne urządzenia stosowane są w pobliżu gazów łatwopalnych lub pyłu łatwopalnego, muszą mieć oznakowanie zgodne z wytycznymi dla produktów ATEX 94/9/WE. ATEX wymaga, żeby etykieta typu czujnika obejmowała oznakowanie ATEX, tak więc zwykle oznakowania umieszczane są bezpośrednio na powierzchni czujnika podczas produkcji.

Oprócz Jednostki Notyfikującej oraz numeru aprobaty, oznakowanie czujników ciśnienia zawiera także ważne informacje dla użytkownika. Na przykład „X” po numerze aprobaty wskazuje, że podczas użytkowania przyrządu należy stosować się do specjalnych warunków. Warunki podane są w dokumencie aprobaty i w odpowiedniej instrukcji, Oprócz powyższego, oznakowanie zgodnie z ATEX podaje informacje odnośnie odpowiednich obszarów zastosowań oraz typu ochrony stosowanej w danym czujniku ciśnienia.

Grupa wybuchowości:

I przemysł wydobywczy (kopalnie), II inne obszary zastosowań

Klasa przyrządu:   

  • Zastosowanie w strefie 0/20 w pobliżu łatwopalnych gazów (1G), łatwopalnego pyłu (1D)
  • Zastosowanie w strefie 1/21 w pobliżu łatwopalnych gazów (2G), łatwopalnego pyłu (2D)
  • Zastosowanie w strefie 2/22 w pobliżu łatwopalnych gazów (3G), łatwopalnego pyłu (3D)

Jednakże, występują także przyrządy, których określone części mogą być instalowane w innych strefach, na przykład, czujnik ciśnienia oznaczony 1/2G może być montowany w zbiorniku z palną zawartością. Elektroniczna część przetwornika znajduje się na zewnątrz zbiornika, czyli w strefie 1.  

Przykłady typów ochrony:

  • i iskrobezpieczeństwo (Ograniczenie energii zapłonu poprzez ograniczenie prądu i napięcia)
  • ia dla strefy 0 lub strefy 20 (dla strefy 20 także iaD)
  • ib dla strefy 1 lub strefy 21 (dla strefy 21 także ibD)
  • ic dla strefy 2 d          
  • obudowa niepalna/przeciwwybuchowa, odpowiednia dla strefy 1/21 i 2/22 n          
  • odporny na zapłon, odpowiedni dla strefy 2/22 m         
  • obudowa hermetyczna odpowiednia dla strefy 1/21 i 2/22 Grupa gazu i klasa temperatury: np. IIC T1 dla wodoru


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej