Dziękujemy bardzo!

Twoja wiadomość została wysłana i zostanie jak najszybciej przekazana do odpowiedniej osoby kontaktowej.

Klauzula informacyjna:

1.   Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl).

2.   Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, w tym odpowiedzi na przesłane zapytanie wysłane niniejszym formularzem kontaktowym (co stanowi w przypadku wymaganych danych tzw. prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, a w przypadku danych podanych opcjonalnie, zgodnie z wolą osoby – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie czynności swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.   Podanie wymaganych danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Podanie pozostałych danych (opcjonalnych) jest dobrowolne i wpływa jedynie na usprawnienie kontaktu, o którym mowa.

4.   Twoje dane mogą być przekazywane:

  • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność (w szczególności: dostawcom i serwisantom systemów informatycznych),
  • podmiotom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do danych, w tym także  upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

5.   Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów wskazanych w przepisach prawa.

6.   Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  • przenoszenia Twoich danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody),
  • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

8.   W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z ADO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych – pocztą tradycyjną na adres kontaktowy ADO z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych: lub mailowo na adres ochrona.danych@wika.com.

Kliknięcie przycisku „Wyślij” w sytuacji podania również danych opcjonalnych oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez WIKA Polska w celu usprawnienia kontaktu, o którym mowa powyżej.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: Polityka prywatności